Urheilupsykologia

Urheilupsykologia tarkoittaa psykologiatieteen erityisalaa, jonka tavoitteena on parantaa joukkueen tai yksilöurheilijan suorituskykyä tuoden mukanaan myös tarvittavaa menestystä.

Urheilupsykologia tuo esiin yksittäisestä urheilusuorituksesta selkeitä avainkohtia Urheilupsykologia, joihin tarvittava harjoitus on tarpeen kohdistaa. Urheilupsykologian avulla pyritään löytämään kaikki mahdolliset yksittäistä suoritusta haittaavat tekijät niin harjoitus- kuin kilpailutoiminnasta. Urheilupsykologiaan kuuluvassa liikuntapsykologiassa lisätään liikkujan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä teorian että käytännön harjoitusten tukemana.

Liikuntapsykologia haluaa selvittää myös sen, mitä kussakin yksilössä käytännössä tapahtuu hänen kilpaillessaan ja harrastaessaan liikuntaa. Liikuntapsykologia vastaa siis kysymyksiin siitä, miksi ihminen liikkuu tai miksi hän ei liiku. Vastausta haetaan myös kysymykseen, miksi joku liikkuu todella paljon eli on niin sanottu himoliikkuja.

Urheilupsykologia tunnetaan verrattain nuorena tieteenalana, joka hyödyntää liikuntatiedettä, psykologiaa, yhteiskuntatiedettä, kasvatustiedettä ja kokemustietoa, jota on kerätty talteen liikunnan harrastajien kanssa yhteistyössä toimimisesta.

Miten urheilupsykologista ja liikuntapsykologista tietoa hyödennetään?

Urheilu- ja liikuntapsykologista tietoa hyödynnetään ryhmä- ja yksilövalmennuksessa, urasuunnittelussa, koululiikunnassa, harjoitusohjelmia suunniteltaessa sekä urheilutomintaan liittyen organisaatioiden ja kehittämisen kysymyksissä.

Urheilupsykologiaa opiskelleet asiantuntijat auttavat urheilijaa yksilönä kehittämään psyykkisiä taitojaan sekä urheillessa että urheilun ulkopuolella. Urheilijaa tuetaan myös kaikissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Urheilupsykologit tukevat myös urheilujoukkueita ja niihin kuuluvia yksilöitä yhdessä ja erikseen. Urheilupsykologia tukee valmentajia heidän kokonaisvaltaisessa valmennuksessaan ja samalla tuetaan heidän psyykkistä jaksamistaan ja kehitystään.

Urheilupsykologian avulla tuetaan ja autetaan myös lajiliittoja, seuroja, tiedeyhteisöjä, keskiasteen oppilaitoksia, korkeakouluja, suurta yleisöä ja poliittisia päättäjiä. Erilaisia liikunta- ryhmiä ja seuroja, kuntoutujia sekä yksittäisiä työpaikkaliikkujia innostetaan ja autetaan edistämällä heidän haluaan terveisiin elämäntapoihin ja monipuolisiin liikuntasuorituksiin kokonaisvaltaista psyykkistä hyvinvointia korostamalla.

Urheilupsykologi motivoi ja myötäelää urheilijan matkassa, treeneissä ja vapaa-aikana. Urheilupsykologin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu esteiden poistaminen, neuvominen, avun antaminen ja urheilusuoritusten näkeminen urheilijan näkökulmasta. Urheilupsykologille, kuten myös monesti urheilijallekin, urheilu on tärkeä osa muuta elämää ja muu elämä peilaa usein urheilua.

Kuka voi toimia urheilupsykologina?

Urheilupsykologina saa ammatikseen toimia vain laillistettu psykologi, joka omaa tarvittavat tiedot urheilun parissa toimimisesta. Urheilupsykologia sitovat kaikki psykologiliiton säätämät eettiset suositukset. Urheilupsykologian parissa toimii myös eri koulutuksen saaneita psyykkisiä valmentajia, joille Suomen Urheilupsykologinen yhdistys tarjoaa ammattieettiset suositukset tarvittaviksi apuvälineiksi ja ohjeiksi valmennustoimintaa varten.