Psykologi käsittelee psykologian osa-alueita

Psykologian osa-alueet

Psykologian osa-alueita ovat muun muassa eko-, evoluutio- ja havaintopsykologia.

Ekopsykologia tarkoittaa psykologian suuntausta, joka painottaa ihmisen ja luonnon välistä tärkeää yhteyttä. Ekopsykologian lähtöajatuksena on, että jokainen ihminen on osa luontoa ja luonnon sekä yksittäisen henklön hyvin- tai pahoinvointi tulevat kulkemaan aina käsi kädessä. Ekopsykologiaan läheisesti kuuluva osa-alue on ekologia.

Evoluutiopsykologia tarkoittaa evoluutiobiologian tietämyksen ja periaatteiden tarkkaa soveltamista psykologian tutkimukseen ja teorioihin.

Havaintopsykologia tutkii aisteja ja havaintoja, ja selvittää kyseisten ilmiöiden takana olevia

neuraalisia ja kognitiivisia prosesseja. Havaintopsykologian avulla voidaan perehtyä siis tarkemmin kontrastiherkkyyteen, eri värien havaitsemiseen, niin kutsuttuun stereonäköön, visuaalisen hakuun, tarkkaavaisuuteen ja liikkeen havaitsemiseen.

Mitä tarkoittaa kognitiivinen psykologia?

Havaintopsykologian osa-alueeseen liittyvä kognitiivinen psykologia käsittelee ihmisen tiedollisia toimintoja eli miten ihminen käsittelee, ottaa vastaan, tallentaa ja hyödyntää omaksumaansa tutkimaansa, kuulemaansa ja omaksumaansa tietoa. Jokainen ihminen hyödyntää päivittäin ajattelussaan ja toimissaan monia kognitiivisia toimintoja, kuten oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja tarkkaavaisuutta.

Ihmiset ovat kaikessa käyttäytymisessään yksilöinä kovin erilaisia, joten miten tärkkaan kukin kognitiivisia toimintoja hyödyntää, riippuu henkilöstä itsestään. Kognitiivisen psykologian kehittyminen sai uutta tuulta purjeisiinsa toisen maailmansodan aikana, jolloin useat onnettomuudet todettiin aina lopulta inhimillisen virheen aiheuttamiksi. Koneiden ja ihmisen yhteistyö ei sodan aikana useinkaan toiminut, osittain ehkä jopa pelonsekaisen kiireen vuoksi, joten kognitiivinen psykologia lähti selvittämään asiaa tarkemmin. Kognitiivinen psykologia antaa vastauksia ihmisele myös hänen persoonallisuuttaan ja minäkuvaansa koskevissa kysymyksissä. Kognitiivista psykologiaa on usein kritisoitu järjen ja tiedon ylikorostamisesta ja tunteeseen pohjautuvan ajattelun ja toiminnan väheksymisestä.

Psykologi auttaa työssään asiakkaitaan käsittelemään ja ymmärtämään ajatteluun, tarkkaavaisuuteen, omaan persoonallisuuteen ja erityisesti juuri minäkuvaan liittyviä kysymyksiä. Ihminen on voinut kehittää itselleen positiivisen tai negatiivisen minäkuvan jopa aivan tiedostamattaan.

Suomessa Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa kognitiotieteen opintojaksoja, sillä kognitiivinen psykologia ei kuulu psykologian pääaineopintoihin. Nykyään tutkitaan myös muun muassa ihmisen ja liikenteen sekä ihmisen ja tietokoneen välisiä läheisiä suhteita. Mielenkiintoisena tutkimuskohteena voidaan edelleen pitää ihmisen käyttäytymistä , eli esimerkiksi sitä, miksi ihminen edelleen käyttää matkapuhelinta ajaessaan, vaikka tietää varsin hyvin, että kyseinen toiminta voi johtaa onnettomuuksiin liikenteessä.