Psykiatrin toimenkuva

Psykiatri on psykiatrian erikoislääkäri, joka tutkii, arvioi ja hoitaa monia mielenterveyteen liittyviä häiriötiloja. Psykiatriksi valmistuminen kestää Suomessa suhteellisen kauan, eli yhteensä noin 12–13 vuotta. Opiskelijan pitää ensin suorittaa hyväksytysti kuusi vuotta kestävä lääketieteen lisensiaatin perustutkinto. Erikoistumis-ja opiskeluaikanaan lääketieteen lisensiaatti toimii lääkärinä psykiatrisessa avohoidossa ja psykiatrisissa sairaaloissa psykiatri osallistuu myös erilaisiin psykiatrian alan koulutustilaisuuksiin.

Kuka voi toimia psykiatrina?

Opiskelijan, eli lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö ei voi valmistua psykiatrian erikoislääkäriksi ennen kuin hän on hyväksyttävästi läpäissyt erikoislääkärin tentin. Erikoislääkärin oikeudet voi hankkia nuorisopsykiatrian, lastenpsykiatrian, oikeuspsykiatrian ja normaalin yleispsykiatrian erikoisaloille. Erityisten lisäkoulutusten avulla Suomen lääkäriliitto myöntää psykiatrille erityispätevyyden muun muassa psykoterapian kouluttajaksi psykoterapiaan, päihdelääketieteeseen tai vakuutuslääketieteeseen.

Miten psykiatri auttaa ja ohjaa?

Psyykkisten häiriöiden hoitamiseksi suoritetaan aina ensimmäiseksi psykiatrinen haastattelu, eli perusteellinen psykiatrinen tutkimus. Psykiatri toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa psykologien, neuropsykologien, neurologien, sisätautilääkärien ja toimintaterapeuttien kanssa ja pyytää heiltä tarvittaessa myös lausuntoja hoidettavanaan olevan henkilön tilasta.

Psykiatri tarjoaa yksilölle aina tietoa eri hoitovaihtoehdoista, kuten erilaisista lääkehoidoista, psykoterapiasta ja tarpeen esiintyessä myös tarvittavista elämäntapamuutoksista. Esimerkiksi ujo ja epävarma potilas saatetaan ohjata sosiaalisen yhdessäolon ja työskentelyn pariin. Potilas saa yleensä itse päättää hoitomuodoista ja hoidosta, lukuunottamata esimerkiksi syvässä psykoositilassa olevaa henkilöä. Valvira, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo psykiatrien työskentelyä, ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelee psykiatrin velvollisuudet ammatin harjoittana.

Potilaan ja psykiatrin yhteistyön pitää olla avointa ja rehellistä, jolloin psykiatria sitoo salassapitovelvollisuus potilaan asoista ja velvollisuus potilasasiakirjojen, eli epikriisien sekä erilaisten lausuntojen laatimiseen. Psykiatrin pitää aina myös kunnioittaa potilaan asemaa ja oikeuksia, joissa määritellään muun muassa potilaan tiedonsaantioikeus sekä itsemääräämisoikeus. Salassapitovelvollisuus koskee kaikkea tietoa, joka on saatu ammattia harjoitettaessa, eli keskusteluissa vastaanotolla potilaan kanssa. Psykoterapeutti tai psykiatri ei saa ilman potilaan lupaa kertoa eri tahoille potilaalta saamaansa salaisuutta tai tietoa.

Säännöistä on poikkeus, eli salassapitovelvollisuus ei koske kuitenkaan täysimääräisesti julkisen sektorin psykiatrisen erikoissairaanhoidon lääkäreitä, jotka eivät ole kaikessa vaitiolovelvollisia. Julkisen sektorin toimessa olevien psykiatrien pitää asevelvollisuuslain nojalla luovuttaa aina

kutsuntoja varten puolustusvoimille kaikista hoidossaan olevista potilaista diagnoosi- ja lääkitystiedot myös silloin, kun potilas ei anna siihen suostumustaan.