Nuorten mielenterveyspalvelut

Lapsen ja nuoren kehitys

Nuoruuteen kuuluvat olennaisesti fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen kasvu sekä kehitys. Nuori kokee usein myös muutoksia vanhempiin, ystäväpiiriin, omaan persoonaan ja omaan seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Erilaiset kasvun ja tunne-elämän muutokset omassa itsessä voivat toisinaan hämmentää kasvavaa nuorta.

Nuoruusikä jaetaan tavallisesti kolmeen kehitysvaiheeseen, joilla kaikilla on omat tietyt kehitykseen kuuluvat ominaispiirteet.

1. varhaisnuoruus 12–14 vuotta

2. keskinuoruus 15–17 vuotta

3. myöhäisnuoruus 18–22 vuotta

Nuoren kehityksen katsotaan alkavan fyysisestä puberteetti-iästä, jolloin Nuorten mielenterveys varhaisnuoruutta pidetään erilaisten fyysisten muutosten vuoksi kehityksen kuohuvimpana vaiheena. Puberteettia luonnehditaan usein käytöksen, ihmissuhteiden ja tunteiden, joskus huomattavinakin vaihteluina.

Keskinuoruudessa tunnekuohut henkilöstä ja hänen elämäntilanteestaan riippuen, yleensä hellittävät ja tasaantuvat. Kasvuun liittyvä aikataulu vaihtelee luonnollisesti eri yksilöiden välillä, esimerkiksi toisilla ammattihaaveet ovat selkeästi esillä ja toisilla oman toive-ammatin löytäminen ei ole vielä selvillä. Myöhäisnuoruudessa luonteenpiirteet ja käytös vakiintuvat sekä yhteiskunnallisten asioiden merkitys omassa elämässä korostuu. Aivojen kehitys on voimakasta koko nuoruusiän ja ovat

tavallista herkemmät monien ulkopuolelta tulevien ärsykkeiden haitallisille vaikutuksille, joista yleisinä esimerkkeinä ovat tupakka ja erilaiset päihteet

Nuoren kehitys on aina yksilöllistä, eli joillakin yksilöillä murrosiän kuohuntavaihe näkyy tarkkaan, kun taas toisilla yksilöillä mielen kuohuntaa ja vaihtelua ei huomaa juuri lainkaan.

Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat voimakkaasti lisääntyneet

Nykyään erilaiset mielenterveyden häiriöt ovat viime vuosina monin paikoin yleistyneet. Monien erilaisten tutkimusten perusteella noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii mielenterveyden häiriötiloista. Häiriöitä voi olla yksi tai

niitä voi esiintyä useampia samanaikaisesti. Koulunkäynnin sujuminen ja hyvät ihmissuhteet kotona ja koulumaailmassa pitävät myös mielen virkeänä. Vakavien mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen ajoissa on nuorelle ja hänen lähipiirilleen tärkeää, jotta monilta mahdollisilta ongelmilta vältytään tulevaisuudessa.

1. Nuorten ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt

2. Nuorten masennusoireilu ja masennustilat

3. Erilaiset syömishäiriöt

4. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

5. Käyttäytymiseen liittyvät häiriöt kotona, vapaa-aikana ja koulussa

6. Päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt

7. Psykoosit

Itsetuhoisuus on viime vuosina ollut nuorilla yksi lisääntyvä mielenterveydellinen ongelma. Itsetuhoiseen käyttäytymiseen liittyvät kaikki sellaiset ajatukset ja teot, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä.

Itsetuhoiseen käyttäytymiseen kuuluvat itsemurhayritykset,

itsemurha-ajatukset epäsuoraa itsetuhoisuus, eli tarpeettomien riskien ottaminen ja esimerkiksi viiltely.