Koulupsykologi

Minkälainen on koulupsykologin toimenkuva?

Koulupsykologi palvelee oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Huomattava osa koulupsykologeista työskentelee peruskoulun ala-asteella, eli 7-12 -vuotiaiden lasten parissa. Joillakin ylä-asteilla ja lukioissa on myösn koulupsykologeja, jotka työskentelevät 13-19 -vuotiaiden nuorten keskuudessa. Jokainen laillistettu psykologi voi toimia koulupsykologina, sillä Suomessa ei voi erikoistua suoraan koulupsykologiksi, kuten esimerkiksi Sveitsissä. Koulupsykologit työskentelevät terveydenhuollon alaisina Koulupsykologi työntekijöinä, ja heille on tarjolla monenlaista täydennyskoulutusta. Psykologeja koskevat samat säädökset kuin kaikkia muita terveydenhuollon työntekijöitä. Koulupsykologin vastaanottohuone sijaitsee yleensä koulun tiloissa tai muun muassa virastotalossa tai terveyskeskuksessa.

Koulupsykologin keskeisiin työtehtäviin kuuluu oppilaan vahvuuksien ja oppimisvaikeuksien arviointi, tunne-elämään kuuluvat arvioinnit, suositukset käytettävistä opetusmuodoista ja tarvittavien jatkohoitosuositusten tekeminen. Koulupsykologi työskentelee myös oppilashuoltotiimeissä, konsultoi opettajia ja kouluavustajia sekä ottaa osaa kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin koulussa, kuten esimerkiksi oppilaan kehityksen kannalta tärkeisiin teemapäiviin ja mahdolliseen kriisityöhön.

Koulupsykologi osallistuu toisinaan myös luokkatyöskentelyyn sekä erilaisten oppilasryhmien kanssa työskentelyyn. Työtehtävien kirjo on mielenkiintoinen, sillä koulupsykologien tärkeisiin yhteistyökumppaneihin kuuluvat opettajat, erityisopettajat, oppilaiden perheet, terveydenhoitajat, sosiaalitoimen edustajat, koulu- ja sivistystoimen johtajat, muut kunnan psykologit ja perheneuvola. Muilla kunnan psykologeilla tarkoitetaan esimerkiksi lastenpsykiatrisen poliklinikan psykologeja ja terveyskeskuspsykologia.

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki säätelee koulupsykologin toimintaa

Koulupsykologi tekee säännöllistä yhteistyötä kodin, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologi keskustelee myös oppilaan kanssa kahden kesken silloin, kun siihen on akuuttia tarvetta. Koulupsykologi toimii myös tärkeänä psykologian asiantuntijana osana oppilaitosten oppilashuoltotyöryhmiä.

Koulupsykologi tutkii ja käsittelee erityisesti oppilaan ja koulunkäynnin välillä esiintyviä erilaisia ongelmia, haastatteluiden, kyselylomakkeiden, tuntitilanteen seurannan, erilaisten testien ja tutkimustilanteen havainnoinnin avulla. Psykologi valitsee käytettävän menetelmän aina tilanteen mukaan.

Koulupsykologin käyttämät menetelmät ovat aina tarkoin tutkittuja ja vain psykologien käyttöön tarkoitettuja havainnollistamis- ja työskentelymenetelmiä. Käytännössä koulupsykologi arvioi oppilaan yleisiä päättelyyn ja tiedonkäsittelyyn liittyviä taitoja, jotka saattavat vaikuttaa oppimiseen ja sitä kautta opiskelun mielekkyyteen sekä oppimistuloksiin.

Koulupsykologi työskentelee opettajan apuna ja tukena sekä läheisessä yhteistyössä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Koulupsykologin työhön kuuluu aina vaitiolovelvollisuus, joka koskee kaikkia esiin tulevia asioita oppilaan kannalta.